About us  

ISTD National Back To About Us
 

ISTD Presidents
1970 Late Shri J P Saigal 1991 Shri J N Amrolia
1971 Late Shri J M Kitchlu 1992 Dr Rajan Saxena
1972 Shri S K Parathasarathi 1993 Dr Ram Prakash
1973 Shri A D Sinha 1994 Shri U K Dikshit
1974 Shri B C Mathur 1995 Late Shri Sami Mallick
1975 Shri Sharu S Rangnekar 1996 Shri C D Jose
1976 Shri M K Kumar 1997 Dr Sunil Abrol
1977 Late Prof Nitish R De 1998 Shri V. Krishnan
1978 Dr V Ramchandran 1999 Shri M.B.S.Sastry
1979 Prof J Philip 2000 Prof C.M Srivastava
1980 Late Shri B G Varshney 2001 Shri S. Venkatraman
1981 Dr Dharni P Sinha 2002 Prof Ashoka Chandra
1982 Dr R D Mohota 2003 Dr S K Tamotia
1983 Dr Uddesh Kohli 2004 Shri Subir Raha
1984 Dr Uddesh Kohli 2005 Prof N M Kondap
1985 Dr S R Mohnot 2006 Shri Shekhar Arora
1986 Dr P N Singh 2007 Shri R P Singh
1987 Dr B R Singh 2008 Dr. Upindhar Dhar
1988 Prof Vinayshil Gautam 2009 Shri. Y. Manohar
1989 Prof Y K Bhushan 2010 Shri. P.Bhattacharyya
1990 Prof B R Virmani